Офіційний сайт
(044) 456-94-40
(044) 456-03-09
kdhu@ukr.net

Міністерство культури України

Правила прийому для вступникiв на І-й курс

 


 

 Провадження освітньої діяльності у Київському державному хореографічному училищі (далі КДХУ)  здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту (серія АГ № 582424, дата видачі 19.10.2011 року (Додаток 1).

Правила прийому розроблені Приймальною комісією Київського державного хореографічного училища (далі – Приймальна комісія) відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2018 році (далі Умов прийому), затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2017 року № 1377 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 листопада 2017 року за № 1396/31264

 І. Загальні положення

   1. Ці Правила є обов’язковими для закладів освіти незалежно від форм власності та підпорядкування, які розробляються згідно із законодавством.

 2. Підставою для оголошення прийому для здобуття освітньо- кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста є ліцензія Міністерства освіти і науки України та затверджені педагогічною радою Правила прийому до Київського державного хореографічного училища (далі - Правила прийому).

 3. Прийом до Київського державного хореографічного училища  для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста здійснюється на конкурсній основі за джерелами фінансування, передбаченими розділом IV цих Правил.

  4. Організацію прийому вступників до училища здійснює приймальна комісія, склад якої затверджується наказом директора училища. Головою приймальної комісії призначається директор КДХУ. Приймальна комісія діє згідно з положенням про приймальну комісію училища, затвердженим педагогічною радою училища відповідно до Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за № 1353/27798. Положення про приймальну комісію закладу освіти оприлюднюється на веб-сайті (веб-сторінці) училища.

 Директор училища забезпечує дотримання законодавства України, у тому числі цих Правил прийому, а також відкритість та прозорість роботи приймальної комісії.

 Рішення приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є підставою для видання відповідного наказу директором Київського державного хореографічного училища. Усі питання, пов’язані з прийомом до училища, вирішуються приймальною комісією на її засіданнях. Рішення приймальної комісії оприлюднюються на веб-сайті (веб-сторінці) училища в день їх прийняття або не пізніше наступного дня після їх прийняття.

  II. Терміни та поняття

 У цих Правилах терміни вживаються у таких значеннях:

 вступне випробування – оцінювання підготовленості вступника для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, що проводиться у формі вступного іспиту та творчого конкурсу;

  вступний іспит – форма вступного випробування, яка передбачає перевірку рівня знань, умінь та навичок вступника з конкурсного предмету;

 вступник – особа, яка подала заяву про допуск до участі в конкурсі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста;

 єдина державна електронна база з питань освіти (далі – Єдина база) – автоматизована система збирання, верифікації, оброблення, зберігання та захисту даних, у тому числі персональних, щодо надавачів та отримувачів освітніх послуг з метою забезпечення потреб фізичних або юридичних осіб;

 =квота для іноземців - визначена частина загального обсягу місць державного замовлення, яка використовується для прийому вступників з числа:

 іноземців, які прибувають на навчання відповідно до міжнародних договорів України;

 закордонних українців, статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця;

 іноземців та осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні, осіб, яким надано статус біженця в Україні, та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту;

 квота-1 – визначена частина загального обсягу державного замовлення, яка може бути використана для прийому вступників, що мають право на вступ на основі вступних іспитів, крім осіб, які мають право на квоту-2 або вступають відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої освіти осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21 червня 2016 року № 697, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 01 липня 2016 року за № 907/29037 (далі - наказ № 697);

 конкурсна пропозиція (конкурс) – пропозиція навчального закладу для прийому вступників на певну спеціальність, форму навчання, курс, строк навчання, на основі здобутого освітнього рівня.

 Розрізняють основні та небюджетні конкурсні пропозиції;

 =конкурсний бал – комплексна оцінка досягнень вступника, до якої входять результати вступних випробувань та інші показники, що обраховують відповідно до Правил прийому до Київського державного хореографічного училища (далі – Правила прийому). Конкурсний бал при розрахунках округлюється з точністю до 0,01;

 конкурсний відбір – процедура відбору вступників для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста незалежно від форми власності навчального закладу та джерел фінансування, на конкурсні пропозиції на основі конкурсних балів відповідно до цих Правил прийму (на конкурсній основі);

конкурсний предмет – навчальний предмет, рівень навчальних досягнень, який враховується при проведенні конкурсного відбору на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста;

небюджетна конкурсна пропозиція – конкурсна пропозиція, на яку не надаються місця для навчання за державним замовленням;

основна конкурсна пропозиція (основний конкурс) – конкурсна пропозиція з визначеною кількістю місць для навчання за державним замовленням (загальний обсяг державного замовлення);

право на зарахування за квотами – право вступника, передбачене законами, щодо зарахування на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за квотою-1 що реалізується відповідно до цих Правил прийому;

рейтинговий список вступників – список вступників за черговістю зарахування на навчання за конкурсною пропозицією, що формується відповідно до цих Правил прийому;

творчий конкурс – форма вступного випробування для вступу для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, яка передбачає перевірку та оцінювання творчих та/або фізичних здібностей вступника (у тому числі здобутої раніше професійної підготовки), що може використовуватись за спеціальностями, які визначені Переліком спеціальностей, прийом на навчання за якими здійснюється з урахуванням рівня творчих та/або фізичних здібностей вступників (додаток 1);

  технічна помилка – помилка, яка допущена уповноваженою особою приймальної комісії під час внесення даних вступника або заяви до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку;

 ІІІ. Прийом на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

1. Для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста приймаються:

 особи, які здобули базову загальну середню освіту - для здобуття освітньо - кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за денною формою навчання одночасно із здобуттям повної загальної середньої освіти;

 2.  Вступники приймаються на навчання на перший курс.

3. Прийом на навчання здійснюється в межах ліцензованого обсягу за спеціальністю (спеціалізацією) 024 „Хореографія”, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266.

 Ліцензований обсяг при зарахуванні для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста обліковується за календарний рік, який триває з 01 січня по 31 грудня.

 Прийом вступників на навчання проводиться на конкурсні пропозиції, які самостійно формує Київське державне хореографічне училище, які подаються державною мовою.

 4. Особливості прийому до Київського державного хореографічного училища осіб, які проживають на тимчасово окупованій території, або переселилися з неї після 01 січня 2018 року, визначаються наказом Міністерства освіти і науки України від 24 травня 2016 № 560, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 31 травня 2016 р. за № 795/28925.

  5. Особливості прийому до Київського державного хореографічного училища осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення) або які переселилися з неї після 01 січня 2018 року, визначаються наказом № 697.

 ІV. Джерела фінансування здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

 1. Фінансування підготовки здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста здійснюється:  

 за рахунок видатків державного бюджету;

 за кошти фізичних та юридичних осіб (на умовах контракту).

 2. Громадяни України мають право безоплатно здобувати освітньо- кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста в державних закладах освіти на конкурсній основі відповідно до стандартів освіти, якщо цей освітньо-кваліфікаційний рівень громадянин здобуває вперше за кошти державного бюджету.

  Особи, які здобули повну загальну середню освіту за кошти державного або місцевого бюджету, можуть вступати для здобуття освітньо- кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі базової загальної середньої освіти лише за кошти фізичних або юридичних осіб.

 3. Громадяни України, які не завершили навчання за державним замовленням для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, мають право повторного вступу для безоплатного здобуття цього освітньо-кваліфікаційного рівня в державних закладах освіти за умови відшкодування до державного або місцевого бюджету коштів, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, відповідно до Порядку відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2015 року № 658.

 4. Громадяни України мають право безоплатно здобувати освітньо- кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за другою спеціальністю у державних та комунальних закладах вищої освіти, якщо вони:

 за станом здоров’я втратили можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії;

 мають направлення на навчання, видане державним замовником відповідно до законодавства.

 5. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, та особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, мають право на здобуття освітньо - кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста нарівні з громадянами України. Здобуття вищої освіти зазначеними категоріями осіб за кошти державного бюджету здійснюється в межах квот, відповідно до частини другої статті 4 Закону України «Про вищу освіту».

  6. Освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста здобувається за кошти державного бюджету лише один раз, крім випадків, передбачених абзацом дев’ятим частини першої статті 4 Закону України «Про вищу освіту». Не допускається одночасне навчання на денній формі навчання за двома чи більше спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами) за кошти державного бюджету, крім випадків, передбачених статтею 61 Закону України «Про вищу освіту».

 V. Обсяги прийому та обсяги державного замовлення

 1. Прийом на навчання до Київського державного хореографічного училища здійснюється в межах ліцензованого обсягу за спеціальністю (спеціалізацією) 024 „Хореографія”, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266.

 Ліцензований обсяг при зарахуванні для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста обліковується за календарний рік, який триває з 01 січня по 31 грудня.

 Прийом на навчання за державним замовленням здійснюють заклади освіти, які здобули ліцензію за відповідною спеціальністю не пізніше 31 грудня 2017 року.

 3. Обсяг прийому за кошти фізичних або юридичних осіб конкурсні пропозиції визначається Київським державним хореографічним училищем  у межах різниці між ліцензованим обсягом з урахуванням його поділу за формами навчання та загальним обсягом державного замовлення. Цей обсяг може коригуватись з урахуванням фактичного виконання державного замовлення. Обсяг прийому на небюджетну конкурсну пропозицію визначається училищем у межах ліцензованого обсягу.

 4. Загальний обсяг державного замовлення для основних конкурсних пропозицій, обсяги квоти-1, квоти для іноземців для основних конкурсних пропозицій, обсяг прийому за кошти фізичних або юридичних осіб на основні конкурсні пропозиції, обсяг прийому на небюджетні конкурсні пропозиції визначається у Правилах прийому

VІ. Строки прийому заяв та документів, конкурсного

 відбору та зарахування на навчання

 1. Для вступників на основі базової загальної середньої освіти за денною формою навчання:

 1) прийом заяв та документів, визначених розділом VІІ цих Правил, починається 02 липня та закінчується 14 липня о 18.00 год.;

 2) вступні іспити та творчі конкурси проводяться з 15 липня до 22 липня;

 3) рейтинговий список вступників, які вступають на основі вступних випробувань (у тому числі за творчими конкурсами, квотами-1) із зазначенням рекомендованих до зарахування формується на основі конкурсного бала за кожною конкурсною пропозицією з повідомленням про отримання чи неотримання ними права на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за державним замовленням та оприлюднюється не пізніше 12.00 год. 24 липня;

 4) вступники, які отримали рекомендації до зарахування, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення, визначені пунктом 1 розділу Х цих Правил, до 12.00 год. 28 липня; 

 5) зарахування вступників відбувається:

 за державним замовленням - не пізніше 18.00 год. 30 липня;

 за кошти фізичних або юридичних осіб - не пізніше 02 серпня, додаткове зарахування не пізніше 30 серпня;

 6) переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на основі базової загальної середньої освіти (у межах цих Правил прийому), проводиться не пізніше 07 серпня.

 VІI. Порядок прийому заяв та документів для участі

 у конкурсному відборі до Київського

 державного хореографічного училища

 

1. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії училища. Факт подання кожної заяви в паперовому вигляді реєструється уповноваженою особою приймальної комісії в Єдиній базі в день прийняття заяви.

 2. У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності (предметної спеціальності, спеціалізації, освітньої програми, нозології, мови) та форми навчання. Під час подання заяв на основні конкурсні пропозиції вступники обов’язково зазначають один з таких варіантів:

 «претендую на участь в конкурсі на місця державного замовлення і на участь в конкурсі на місця за кошти фізичних та юридичних осіб у випадку неотримання рекомендації за цією конкурсною пропозицією за державним замовленням»;

 «претендую на участь в конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та юридичних осіб».

 Під час подання заяв на небюджетну конкурсну пропозицію вступники претендують на участь в конкурсі виключно за кошти фізичних та юридичних осіб.

 3. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали:

 документа, що посвідчує особу (свідоцтва про народження для осіб, яким виповнюється 14 років після 01 травня 2018 року);

 документа державного зразка про раніше здобутий освітній  рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

 документів, які підтверджують право вступника на зарахування за участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1на основі повної загальної середньої освіти (за наявності).

 Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території України або переселилися з неї після 01 січня 2018 року, а також вступники, які проживають на територіях, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, або переселилися з неї після 01 січня 2018 року, подають документи з урахуванням особливостей, передбачених наказом № 560 та наказом № 697 відповідно.

 У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобутий освітній  рівень подається довідка державного підприємства «Інфоресурс» про його здобуття, у тому числі без подання додатка документа про здобутий освітній  рівень.

 4. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

 копію документа, що посвідчує особу;

 копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній

рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;

 чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

 медичні довідки форма № 086

 картки диспансеризації з попереднього місця навчання

 Вступники, які проходять творчі конкурси, допускаються до участі в них за наявності оригіналу документа, що посвідчує особу.

 Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів.

 5. Копії документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов для зарахування на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1подаються вступником особисто при подачі документів у паперовій формі у визначені цими Правилами або відповідно до них терміни. Не подані своєчасно документи, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов на зарахування за участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1 унеможливлюють їх реалізацію.

 6. Копії документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов особою, яка зарахована на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб, на переведення на вакантні місця державного замовлення подаються вступником особисто одночасно з виконанням вимог для зарахування на місця державного замовлення, передбачених у пункті 1 розділу ХІ цих Правил. Не подані своєчасно документи, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов на переведення на вакантні місця державного замовлення унеможливлюють їх реалізацію.

 7. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією Київського державного хореографічного училища. Копії документа, що посвідчує особу не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

 8. Приймальна комісія здійснює перевірку підстав для отримання спеціальних умов для зарахування за участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1 та спеціальних умов для осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб, на переведення на вакантні місця державного замовлення.

 Приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту, поданого в паперовій формі (обчислює в разі відсутності), затверджує його своїм рішенням і вносить інформацію про середній бал документа про освіту до Єдиної бази.

 9. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до училища протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в Єдиній базі або отримання результатів вступних випробувань, але не пізніше наступного дня після завершення прийому документів.

 Оприлюднення поточних рейтингових списків вступників здійснюється на веб-сайті училища на підставі даних, внесених до Єдиної бази.

 10. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної освітньої програми (спеціальності), а також факт наявності/відсутності підстав для участі у конкурсі за результатами вступних іспитів, зарахування за квотою-1 фіксуються в заяві вступника і підтверджуються його особистим підписом під час подання заяви у паперовій формі.

 11. Заява, зареєстрована в Єдиній базі, може бути скасована училищем на підставі рішення приймальної комісії до дати закінчення прийому документів на навчання за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в Єдиній базі. Приймальна комісія повідомляє вступникові про своє рішення в день його прийняття, після чого вступник може подати нову заяву. Виправлення технічних помилок відбувається до дати включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання.

 12. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі - Документ), обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно  до наказу Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504 «Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за № 614/27059.

 VІІІ. Конкурсний відбір, його організація та проведення

   1. Конкурсний відбір для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста здійснюється за результатами вступних випробувань:

 для вступу на основі базової загальної середньої освіти - у формі вступних іспитів, творчих конкурсів в передбачених цими Правилами випадках;

 2. Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного бала, який розраховується відповідно до цих Правил прийому.

 3. Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються результати вступних іспитів з української мови (перший предмет), творчого конкурсу (другий предмет) у встановлених цими Правилами випадках.

 4. Конкурсний бал розраховується: для вступу на основі базової загальної середньої освіти за формулою:

  конкурсний бал (КБ) = П1 + П2 + А + ОУ, де

 П1 - оцінка вступного іспиту з першого предмета;

 П2 - оцінка творчого конкурсу з другого предмета;

 А - середній бал документа про базову загальну середню освіту,

 ОУ - бал за успішне закінчення підготовчих курсів навчального закладу для вступу до нього за шкалою від 0 до 4 балів при вступі на спеціальності (спеціалізації), зазначені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка (додаток 2).

 Оцінки вступних іспитів виставляються за 12-бальною шкалою.

 Призерам (особам, нагородженим дипломами І-ІІІ ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 2017 або 2018 року з базових предметів, призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України 2017 або 2018 року останній доданок встановлюється рівним 4. Інформацію про них приймальні комісії отримують з Єдиної бази. Остаточно конкурсний бал множиться на коефіцієнт 1,05 для осіб, які мають право на першочергове зарахування до медичних і педагогічних закладів освіти. Якщо після цього конкурсний бал перевищує 40, то він встановлюється таким, що дорівнює 40.

 5. Оцінки з документа про базову загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: «3» відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» відповідає «12».

 У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про базову загальну середню освіту його середній бал за 12-бальною шкалою вважається таким, що дорівнює 2.

 6. Заклад освіти у Правилах прийому самостійно визначає мінімальне значення кількості балів з вступних випробувань, з якими вступник допускається до участі у конкурсі.

 7. Оцінка за творчий конкурс обчислюється як середнє арифметичне отриманих балів за кожну сесію конкурсу, яких не може бути більше трьох. Вступники, які отримали оцінку нижче мінімально встановленого приймальною комісією бала на одній з них, не допускаються до участі у наступній сесії творчого конкурсу та конкурсному відборі на навчання.

 8. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого Правилами прийому мінімального значення, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються. Перескладання вступних випробувань не допускається.

 9. Апеляції на результати вступних випробувань, що проведені училищем, розглядає апеляційна комісія КДХУ, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом директором.

 10. Відомості щодо результатів вступних випробувань та інших конкурсних показників вносяться до Єдиної бази. У разі зміни балів з конкурсних предметів за результатами апеляцій приймальні комісії після відповідного повідомлення Єдиної бази вносять відповідні зміни в документацію, перераховують конкурсний бал.

 11. Рішенням приймальної комісії результати вступного іспиту з конкурсного предмета щодо вступу на певну конкурсну пропозицію можуть бути зараховані для участі в конкурсному відборі на іншу конкурсну пропозицію в цьому закладі освіти.

 IX. Спеціальні умови участі в конкурсному відборі

 для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня

 молодшого спеціаліста

 1. Спеціальними умовами щодо участі у конкурсному відборі при вступі для здобуття вищої освіти є:

 участь у конкурсному відборі за іспитами та/або квотою-1.

 2. Спеціальними умовами на здобуття вищої освіти за державним замовленням є можливість, переведення на вакантні місця державного замовлення в порядку, передбаченому цими Правилами, якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на основну конкурсну пропозицію:

 діти із сімей:

 осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ України, поліцейських, які загинули або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі в антитерористичній операції, захищаючи незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України;

 осіб, які добровільно забезпечували (або добровільно залучалися до забезпечення) проведення антитерористичної операції (у тому числі здійснювали волонтерську діяльність) та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час забезпечення проведення антитерористичної операції (у тому числі волонтерської діяльності), перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення;

осіб, які, перебуваючи у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, за умови, що в подальшому такі добровольчі формування були включені до складу Збройних Сил, МВС, Національної гвардії та інших утворених відповідно до  законів України військових формувань та правоохоронних органів;

 осіб, які, перебуваючи у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету, територіальної цілісності України, але в подальшому такі добровольчі формування не були включені до складу Збройних Сил, МВС, Національної гвардії та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів, загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час виконання такими добровольчими формуваннями завдань антитерористичної операції у взаємодії із Збройними Силами, МВС, Національною гвардією та іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями та правоохоронними органами, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення;

військовослужбовців (резервістів, військовозобов’язаних) та працівників Збройних Сил, Національної гвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, Держспецтрансслужби, військовослужбовців військових прокуратур, осіб рядового та начальницького складу підрозділів оперативного забезпечення зон проведення антитерористичної операції ДФС, поліцейських, осіб рядового, начальницького складу, військовослужбовців, працівників МВС, Управління державної охорони, Держспецзв’язку, ДСНС, Державної кримінально-виконавчої служби, інших утворених відповідно до законів військових формувань, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, а також дітям із сімей працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися до забезпечення проведення антитерористичної операції та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час забезпечення проведення антитерористичної операції безпосередньо в районах та у період її проведення;

 осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності;

 діти, один з батьків яких помер внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції;

 діти учасників бойових дій на території інших держав, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час воєнних дій та конфліктів на території інших держав, а також внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням на території інших держав під час цих дій та конфліктів;

 особи, у яких один з батьків (усиновлювачів) був військовослужбовцем, який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою при виконанні ним обов’язків військової служби.

 3. Переводяться на вакантні місця державного замовлення в порядку, передбаченому цими Правилами, якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на основну конкурсну пропозицію:

 діти осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

 діти, батьки яких є шахтарями та мають стаж підземної роботи не менше ніж 15 років або які загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали інвалідами I або II групи;

 4. Переводяться на вакантні місця державного замовлення в порядку, передбаченому цими Правилами, якщо вони зараховані на навчання за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб, особи, які є внутрішньо переміщеними особами відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб».

 Х. Рейтингові списки вступників та рекомендації до зарахування

 1. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій послідовності:

 вступники, які мають право на зарахування за квотами;

 вступники, які мають право на зарахування на загальних умовах.

 2. Рейтинговий список вступників впорядковується:

 за конкурсним балом від більшого до меншого;

 за середнім балом додатка до документа про здобутий освітній рівень від більшого до меншого. Якщо додаткові правила не дозволяють визначити послідовність вступників у рейтинговому списку, то приймальна комісія ухвалює відповідне рішення самостійно на підставі аналізу поданих вступниками документів та вносить його до Єдиної бази.

 У рейтинговому списку вступників зазначаються:

 прізвище, ім’я та по батькові вступника;

 конкурсний бал вступника;

 ознака підстав для зарахування за результатами вступних іспитів, квоти-1.

 4. Рейтингові списки формуються приймальною комісією з Єдиної бази та оприлюднюються у повному обсязі на офіційному веб-сайті училища.

 5. Списки вступників, рекомендованих до зарахування за державним замовленням за конкурсною пропозицією, формуються приймальною комісією за даними Єдиної бази та затверджуються рішенням приймальної комісії, оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальних комісій та веб-сайті училища відповідно до строків, визначених у розділі VІ цих Правил.

 У списку вступників, рекомендованих до зарахування, зазначаються такі самі дані, що і в рейтинговому списку вступників відповідно до пункту 3 цього розділу.

 6. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах приймальних комісій училища. Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування також розміщується на веб-сайті училища.

 Рекомендованим до зарахування вступникам надсилаються повідомлення засобами електронного та мобільного зв’язку відповідно до Правил прийому.

 XІ. Реалізація права вступників на обрання місця навчання

  1. Особи, які подали заяви в паперовій формі та беруть участь у конкурсному відборі на місця державного замовлення, після прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування відповідно до строку, визначеного в розділі VІ цих Правил, зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення:

 подати особисто оригінали документа про освітній рівень та додатка до нього та/або інших документів, передбачених цими Правилами прийому, до приймальної комісії Київського державного хореографічного училища. Подані оригінали документів зберігаються у КДХУ протягом усього періоду навчання.

 2. Особи, які в установлені строки, визначені у розділі VІ цих Правил, не виконали вимог для зарахування на місця державного замовлення, втрачають право в поточному році на зарахування (переведення) на навчання за державним замовленням, крім випадків, визначених у розділах ХІІІ та ХІV цих Правил.

 3. Порядок реалізації права вступників на обрання місця навчання за кошти фізичних, юридичних осіб визначається Правилами прийому.

 XІІ. Коригування списку рекомендованих до зарахування

 1. Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування на місця державного замовлення, передбачених у пункті 1 розділу XI цих Правил і надає рекомендації вступникам, наступним за рейтинговим списком.

 2. Вступники, рекомендовані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб, зобов’язані виконати вимоги для зарахування відповідно до пункту 1 розділу XІ цих Правил. Договір про надання освітніх послуг між училищем та фізичною (юридичною) особою укладається після видання наказу про зарахування. У разі, якщо договір не буде укладено протягом двох тижнів з дати видання наказу про зарахування, наказ про зарахування цієї особи скасовується. Оплата навчання здійснюється згідно з договором, укладеним сторонами.

 3. Порядок коригування списку рекомендованих до зарахування на місця за кошти фізичних або юридичних осіб визначається Правилами прийому.

 XІІI. Переведення на вакантні місця державного

 замовлення осіб, які зараховані на навчання

 за кошти фізичних, юридичних осіб

 1. Київське державне хореографічне училище самостійно надає рекомендації вступникам в межах форми навчання та місць (крім небюджетних конкурсних пропозицій), на які були  надані рекомендації до зарахування.

 2. Правом переведення на вакантні місця державного замовлення користуються особи, які не отримували рекомендації до зарахування на місця державного замовлення.

 3. Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб, здійснюється в такій послідовності:

 особи, які зазначені в пункті 2 розділу IX цих Правил, незалежно від конкурсного бала;

 особи, які зазначені в пункті 3 розділу IX цих Правил, в разі, якщо отриманий ними конкурсний бал менший від прохідного бала (мінімального бала, який дозволив отримати рекомендацію до зарахування на місця державного замовлення за цією конкурсною пропозицією за загальним конкурсом 5 балів на основі базової загальної середньої освіти;

  особи, які зазначені в пункті 4 розділу IX цих Правил, у разі, якщо отриманий ними конкурсний бал менший від прохідного бала не більше ніж 3 бали на основі базової загальної середньої освіти;

  У разі відсутності достатньої кількості місць для переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, зазначених в пунктах 3-4 розділу IX цих Правил, адміністрація Київського державного хореографічного училища надсилає державному замовнику запит на виділення додаткових місць державного замовлення за рахунок повернутих.

 Рішення щодо використання цих місць приймає конкурсна комісія державного замовника.

 XIV. Наказ про зарахування, додатковий конкурс,

 зарахування за рахунок цільового пільгового державного кредиту

 1. Накази про зарахування на навчання видаються директором Київського державного хореографічного училища на підставі рішення приймальної комісії.

 Накази про зарахування на навчання з додатками до них формуються в Єдиній базі та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії та веб-сайті (веб-сторінці) училища у вигляді списку зарахованих у строки, визначені розділом VI цих Правил.

 2. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника скасовується приймальною комісією у разі виявлення порушень з боку вступника, визначених пунктом 5 розділу XVІІ цих Правил.

 3. Зараховані особи, які відраховуються за власним бажанням, вилучаються з наказу про зарахування до навчального закладу. Документи, подані такими особами, повертаються їм не пізніше наступного дня після подання заяви про відрахування.

 4. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з училища, про що видається відповідний наказ.

 5. На звільнене(і) в порядку, передбаченому пунктами 2, 3 цього розділу, місце (місця) може проводитись додатковий конкурсний відбір з числа осіб, які брали участь у конкурсі на цю конкурсну пропозицію. Додатковий конкурсний відбір проводиться до 15 вересня. При цьому накази про зарахування таких осіб формуються і подаються до Єдиної бази до 18.00 год. 19 вересня.

 ХV. Особливості прийому на навчання іноземців

 та осіб без громадянства до

 Київського державного хореографічного училища

1. Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», «Про закордонних українців», «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту», Указом Президента України від 03 червня 1994 року № 271 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова», постановами Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 року № 136 «Про навчання іноземних громадян в Україні», від 11 вересня 2013 року № 684 «Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства», наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року № 1541 «Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за № 2004/24536 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 11 грудня 2015 року № 1272).

 2. Іноземці та особи без громадянства (далі - іноземці) можуть здобувати освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за кошти фізичних або юридичних осіб, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, законодавством або угодами про міжнародну академічну мобільність між закладами освіти або закладами вищої освіти, до структури яких входять заклади освіти. Прийом іноземців до закладів освіти на навчання за рахунок коштів державного бюджету здійснюється в межах квот для іноземців.

 3. Іноземці, які прибувають в Україну з метою навчання, вступають до училища за акредитованими освітніми програмами (спеціальностями). Приймальна комісія училища обчислює бали/оцінки вступника на основі документа про попередній здобутий рівень освіти та встановлює мінімально необхідне для вступу значення кількості балів/оцінок із загальноосвітніх предметів, з яких проводиться вступне випробування.

 Зарахування іноземців на навчання здійснюється за результатами вступних випробувань з визначених предметів і мови навчання, на підставі академічних прав на продовження навчання, що надаються документом про здобутий рівень освіти в країні його походження, та з урахуванням балів успішності, що дають право на продовження навчання відповідно до законодавства країни, заклад освіти якої видав документ про здобутий рівень освіти.

 4. Усі категорії іноземців, які вступають на навчання, зараховуються до Київського державного хореографічного училища на підставі наказів про зарахування, що формуються в Єдиній базі.

 5. Вимоги КДХУ щодо відповідності вступників із числа іноземців, які прибули в Україну з метою навчання, умовам прийому на відповідні рівні освіти, а також строки прийому заяв, проведення вступних випробувань, творчих конкурсів та зарахування зазначаються у правилах прийому та оприлюднюються на веб-сайті (веб-сторінці) училища.

 6. Іноземці, які прибувають в Україну для участі в програмах ступеневої мобільності або для здобуття освіти за узгодженими між українським та іноземним закладами освіти освітніми програмами, приймаються на навчання з урахуванням відповідних договірних зобов’язань закладу освіти.

 8. Закордонні українці, які на законних підставах перебувають в Україні і статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця, при вступі до закладів освіти України користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, за винятками, встановленими Конституцією України, законами України чи міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. Закордонні українці, статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця, можуть зараховуватись на навчання за державним замовленням у межах установлених квот для іноземців.

 XVІ. Вимоги до Правил прийому

 1. Правила прийому в 2018 році розробляються відповідно до законодавства України, затверджуються педагогічною радою Київського державного хореографічного училища до 31 грудня 2017 року, розміщуються на веб-сайті (веб-сторінці) закладу освіти і вносяться до Єдиної бази. Правила прийому діють до 31 грудня 2018 року.

 2. Правила прийому оприлюднюються державною мовою. Правила прийому повинні містити:

 перелік акредитованих та неакредитованих освітніх програм (акредитація освітніх програм підтверджується сертифікатами про акредитацію відповідних спеціальностей), а також конкурсних пропозицій, за якими здійснюється прийом;

 порядок проведення конкурсного відбору та строки зарахування вступників;

 перелік конкурсних предметів, з яких проводяться вступні випробування;

 порядок роботи приймальної комісії (дні тижня та години);

порядок і строки прийому заяв і документів;

порядок проведення вступних випробувань, спосіб та місце оприлюднення їх результатів;

порядок подання і розгляду апеляцій на результати вступних випробувань, що проведені закладом вищої освіти;

умови поселення вступників та студентів в інтернат відповідно до затвердженого у училищі порядку;

порядок і строки прийому заяв і документів, проведення вступних випробувань, творчих конкурсів та строки зарахування вступників із числа іноземців та закордонних українців, які прибули в Україну з метою навчання;

порядок проходження медичного огляду вступників до училища, що проводять підготовку фахівців для галузей, які потребують обов’язкового професійного медичного відбору;

порядок оцінки рівня фізичної підготовки, вимогу проходження психологічного обстеження та медичного огляду (у разі потреби);

порядок та форми проведення творчих конкурсів, які передбачені цими Правилами;

наявність/відсутність місць, що фінансуються за державним замовленням, строки оприлюднення рейтингових списків вступників;

вичерпний порядок обчислення конкурсного бала;

квоти для прийому за державним замовленням окремих категорій вступників відповідно до законодавства;

3. Правила прийому повинні визначати порядок та умови зберігання робіт вступників. Роботи вступників, виконані ними на вступних іспитах, творчих конкурсах,  які не прийняті на навчання, зберігаються не менше шести місяців, потім знищуються, про що складається акт.

4. Порядок дозарахування на навчання за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб у межах ліцензованих обсягів надається за всіма заявами, поданими вступниками.

5. До 31 грудня 2017 року Правила прийому подаються закладом освіти, що претендує на отримання місць за державним замовленням до Єдиної бази з одночасним внесенням до неї основних конкурсних пропозицій.

Небюджетні конкурсні пропозиції можуть вноситись до Єдиної бази до 01 травня 2018 року.

6. Обсяг прийому за кошти фізичних або юридичних осіб на основні конкурсні пропозиції визначається в Правилах прийому в межах різниці між ліцензованим обсягом з урахуванням його поділу за формами навчання та максимальним (загальним) обсягом державного замовлення. Цей обсяг може корегуватись з урахуванням фактичного виконання державного замовлення.

  7. Квоти-1 встановлюються в Правилах прийому в межах десяти відсотків (але не менше одного місця) та тридцяти відсотків (у закладах освіти (структурних підрозділах закладів вищої освіти), які функціонують на території Донецької та Луганської областей, і переміщених закладах вищої освіти) максимального (загального) обсягу державного або регіонального замовлення за основними конкурсними пропозиціями і оголошуються одночасно з оголошенням загального обсягу державного замовлення.

 XVІІ. Забезпечення відкритості та прозорості при

 проведенні прийому до закладів вищої освіти

 1. На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу масової інформації). Порядок акредитації журналістів у приймальній комісії визначається правилами прийому.

 2. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і науки України із заявою про надання їм права вести спостереження за роботою приймальних комісій. Громадські організації, яким таке право надано Міністерством освіти і науки України, можуть направляти на засідання приймальних комісій своїх спостерігачів. Приймальні комісії зобов’язані створити належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надати їм можливість ознайомлення з документами, що надаються членам комісії, до засідання.

 3. Заклад освіти зобов’язаний створити умови для ознайомлення вступників з ліцензією на здійснення освітньої діяльності, сертифікатами про акредитацію відповідної спеціальності (напряму підготовки, освітньої програми). Правила прийому, відомості про ліцензований обсяг та обсяг прийому за державним замовленням за конкурсною пропозицією (спеціальністю), у тому числі про кількість місць, що виділені для вступу за квотами, оприлюднюються на веб-сайті (веб - сторінці) училища не пізніше робочого дня, наступного після затвердження/погодження чи отримання відповідних відомостей.

 4. Голова приймальної комісії оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання, в особливих випадках - не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюється на веб-сайті (веб-сторінці) училища.

 5. Подання вступником недостовірних персональних даних, даних про здобуту раніше освіту, недостовірних відомостей про наявність права на зарахування за квотами, є підставою для скасування наказу про його зарахування.

 6. Інформування громадськості про ліцензований обсяг, обсяг місць, що фінансуються за державним замовленням, вартість навчання за спеціальностями (спеціалізаціями), перебіг подання заяв щодо вступу, рекомендування до зарахування та зарахування до Київського державного хореографічного училища здійснюється інформаційними системами, в тому числі системою «Конкурс», на підставі даних Єдиної бази.